CALL CENTER | +40756114336
Fonduri Europene pentru servicii turistice de agrement

FONDURI EUROPENE pentru construcția, modernizarea sau extinderea pensiunilor agroturistice

 Prin accesarea liniilor de finantare a sesiunii 2016, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, pot aplica şi cei care vor să obţină fonduri europene pentru serviciile turistice si de agrement.

Se pot obtine fonduri nerambursabile de pana la 200.000 euro, cu procente de finantare intre 70% si 100% pentru dezvoltarea activitatilor turistice (construire/ extindere/ modernizare pensiuni agroturistice si/ sau servicii de agrement - inchirieri bunuri recreationale si echipamente sportive, activitati sportive, recreative si distractive).

Cei care au afaceri la ţară sau vor să-şi extinda, modernizeze pensiunea agroturistică cu fonduri europene, pot obtine sprijin financiar nerambursabil prin accesarea submasurilor 6.4 sau 6.2 din cadrul PNDR 2014- 2020 .

 

6.2. Sprijin pentru înființarea de activităţi non-agricole în zone rurale

Ce se finanteaza prin aceasta sub-masura?

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă – ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);
 • Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Atenţie! Nu sunt eligibile activităţile complementare activităţii de bază desfaşurată de solicitant! Sunt eligibili pentru finanțare doar solicitanții care propun coduri CAEN noi, pe care nu le-au mai avut până la momentul depunerii cererii de finanțare în domeniul de activitate sau erau parte din statut, dar nu erau autorizate ca și obiect de activitate la Registrul Comerțului.

Atenție! Nu sunt eligibili solicitanții care dețin părți sociale (atât ca persoană juridică cât și prin persoane fizice având calitatea de asociați) în alte societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași cod CAEN (principal sau secundar autorizat la ONRC) ca și cel propus prin Planul de Afaceri.

Cine poate aplica?

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub-măsură sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non-agricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi non-agricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Ce conditii trebuie sa indeplinesc?

 • să fac parte din categoria beneficiarilor eligibili mentionati anterior;
 • să prezint un Plan de Afaceri pentru desfasurarea activităţilor non-agricole;
 • obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin sub-masura 6.2;
 • sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural, iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural.
 • implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • Alte angajamente: înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);

Care este valoarea ajutorului financiar nerambursabil?

 • 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorarii sprijinului pana la valoarea de70.000 euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism.

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 70%din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 30%din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea contractului de finanțare.

Ce pot sa achizitionez cu ajutorul financiar primit?

Sprijinul se acordă pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

6.4 Investitii in crearea si dezvoltarea de activități neagricole

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de a sprijini microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, ce isi creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

Cine poate aplica?

 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
 • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici.

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de 90% din costul total al proiectului si nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali.

 

Sursa www.apdrp.ro